Brein klas
Brede school Moerdijk

Strategisch beleidsplan 2014-2018

Werkwijze
Stichting De Waarden vindt het belangrijk dat het stichtingsbeleid gedragen beleid is en een stimulerende voedingsbodem biedt voor de schoolontwikkeling. De gevolgde werkwijze voor het nieuw strategische beleidsplan 2014 – 2018 sluit hierbij aan. De koers, doelstellingen en aanpak zijn tot stand gekomen op basis van een intensieve dialoog en reflectie met de directeuren, het college van bestuur en het stafbureau die vanaf het voorjaar van 2013 heeft plaatsgehad. Dit plan is dan ook een product van waarderend onderzoek en co-creatie. De basiselementen zijn regelmatig ten behoeve van feedback en feedforward voorgelegd aan de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en Raad van Toezicht.
In het denken over krachtig onderwijs was de passie voor kwalitatief onderwijs en de meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen leidend en zichtbaar. Voor de keuzes van de speerpunten zijn de toekomstvisies op leren en onderwijs vanuit het perspectief van het kind, leraar en ouder leidend geweest.

Richtinggevend
Het strategische beleidsplan is richtinggevend voor de concrete ontwikkeling van het onderwijs binnen de stichting en is kaderstellend voor de invulling van de schoolontwikkeling voor de periode 2014-2018.
Dit betekent overigens niet dat alles wat hierna wordt beschreven, ook precies zo moet worden uitgevoerd. Daarvoor zijn de ontwikkelingen per school te divers. De ene school is op sommige terreinen verder terwijl andere scholen kunnen groeien op weer andere beleidsterreinen. Van elke schoolleider wordt verwacht dat men in het eigen school- en jaarplan een duidelijke verbinding legt met dit strategische beleidsplan.

Opbouw en structuur
Het strategische beleidsplan geeft puntsgewijs inzicht in:
● De missie, visie en kernwaarden
● De interne en omgevingsanalyse
● De uitgangspunten voor beleid
● De projectenplanning 2014 – 2018

Klik hier voor het strategische beleidsplan 2014-2018.