Brein klas
Brede school Moerdijk

GMR

Stichting De Waarden kent naast de medezeggenschapsraden (MR) op alle scholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zitten personeelsleden en ouders van de aangesloten scholen. De GMR behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. De bevoegdheden van de GMR staan beschreven in het reglement. Als een stichting meerdere basisscholen in stand houdt, is de instelling van een GMR verplicht. Juist omdat een GMR de belangrijkste aangelegenheden behartigt van meerdere scholen, kan het overleg met het College van Bestuur een stuk efficiënter verlopen: 

Efficiënte besluitvorming
Voor schooloverstijgende zaken hoeft niet aan de afzonderlijke medezeggenschapsraden advies of instemming te worden gevraagd.

Betrokkenheid
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft een platformfunctie: de vertegenwoordigers van personeel en ouders kunnen met elkaar van gedachten wisselen. 

Sterkere invloed medezeggenschap
Door de nauwe contacten met  het College van Bestuur van Stichting De Waarden heeft de GMR een directe lijn en kunnen zaken sneller besproken en geregeld worden. 

Deskundigheid
Door de aard van de werkzaamheden en opleiding kan het personeelsdeel en ouderdeel van de GMR met kennis van zaken oordelen over de beleidszaken die hen worden voorgelegd.   

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft zowel een instemmingsrecht als een adviesrecht. Deze bevoegdheden zijn in het reglement geregeld. Statuut, reglement en huishoudelijk reglement zijn te vinden bij het kopje Statuut en Reglement.

De voorzitter van de GMR is de heer E. (Edgar) van Oers. De GMR wordt secretarieel ondersteund door mevrouw Vera Huijgens. De GMR is bereikbaar via het volgende mailadres: secretariaatgmr@dewaarden.nl