Brein klas
Brede school Moerdijk

Ouderraad

De scholen van De Waarden kennen naast de medezeggenschapsraad een ouderraad of oudercommissie. Dit overlegorgaan heeft geen wettelijk geregelde rechten. Meer informatie over de ouderraad vindt u in de schoolgids van de desbetreffende school.